Διαγωνισμός 2015-16

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Κοινότητα Α: Φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου από οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες), μεμονωμένα ή σε ομάδες.

Κοινότητα Β: Νέοι και νέες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν γεννηθεί από το 1980 και μετά και δεν ανήκουν στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μεμονωμένα ή σε ομάδες.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε μέχρι δύο προτάσεις – ομάδες και σε μέχρι δύο θεματικές περιοχές. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή μέλους/μελών και στις δύο Κοινότητες Α & Β.

Θεματικές περιοχές με ξεχωριστή σημασία για το Αιγαίο στις οποίες μπορούν να κατατίθενται προτάσεις είναι οι εξής (οι υποπεριοχές είναι ενδεικτικές):

 1. Αγροτική Ανάπτυξη – Διατροφή – Υγεία – Εκπαίδευση

  • Νέα προϊόντα ή υπηρεσίες στον αγροτικό – διατροφικό τομέα
  • Εφαρμογές και υπηρεσίες υγείας
  • Φάρμακα βιολογικής βάσης
  • Καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες εκπαίδευσης
 2. Ναυτιλία – Εμπόριο – Μεταφορές

  • Καινοτόμες εφαρμογές στη ναυτιλία και τις μεταφορές
  • Νέες μέθοδοι παραγωγής και διανομής προϊόντων
  • Νέες μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου φορτίων
 3. Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον

  • Νέες υπηρεσίες στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού
  • Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών ή διαδικασιών
  • Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και στην παροχή υπηρεσιών
  • Νέες ενεργειακές τεχνολογίες στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα
  • Διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων.
 4. Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες – Διακυβέρνηση – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

  • Προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
  • Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για δημόσιους φορείς, πολίτες ή επιχειρήσεις
  • Κοινωνική επιχειρηματικότητα και εφαρμογές εθελοντισμού

Όλες οι προτάσεις πρέπει να προτείνουν ξεκάθαρο επιχειρηματικό μοντέλο για δημιουργία εσόδων και δυνητικά να είναι επεκτάσιμες εκτός Ελλάδας. Η προαγωγή κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού, πόρου ή δυνατότητας του Αιγαίου αποτελεί επιπλέον σημείο διαφοροποίησης.

Ο διαγωνισμός υλοποιείται σε 3 στάδια:

1ο Στάδιο (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής τους ιδέας, με βάση το πρότυπο (φόρμα υποβολής) που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.

Τα βασικά στοιχεία όλων των προτάσεων του 1ου σταδίου θα τεθούν σε κοινή θέα, στο διαδικτυακό τόπο των Aegean Startups.

Για την πρόκριση στο 2ο στάδιο θα ληφθούν υπ’ όψιν η πρωτοτυπία, η εφικτότητα και η πληρότητα της κάθε πρότασης, αλλά και η δημοφιλία της πρότασης στην πλατφόρμα.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από σώμα αξιολογητών της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και στελεχών της αγοράς.

Στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν τις ιδέες τους όλες οι ομάδες που διαμορφώθηκαν και συμμετείχαν στα Θερινά Σχολεία Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας (eBiz) και «Δίκτυο Θερινών Ακαδημιών» – CREA (Horizon 2020). Οι ομάδες που διακρίθηκαν στα παραπάνω Θερινά Σχολεία (κατέλαβαν την 1η θέση), εφόσον καταθέσουν τις ιδέες τους, μπορούν να περάσουν άμεσα στο 2ο στάδιο του διαγωνισμού.

2ο Στάδιο (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Οι προτάσεις που θα προκριθούν στο 2ο στάδιο θα συντάξουν και θα καταθέσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, με βάση πρότυπο που θα τους δοθεί, το οποίο θα μπορεί να οδηγήσει στην ίδρυση επιχείρησης και θα είναι επαρκές για να αξιολογηθεί από πιθανούς χρηματοδότες. Εργαλεία και οδηγίες για τη σύνταξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επιπλέον, οι ομάδες που προκρίθηκαν θα μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με μέντορα από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο που θα τους ανατεθεί, σε συνεργασία με τη ΜΟΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ανάλογα με το περιεχόμενο της επιχειρηματικής τους ιδέας. Η επικοινωνία και οι σχετικές συνεδρίες μεταξύ των μεντόρων και των μελών των ομάδων θα γίνονται ηλεκτρονικά.

3ο Στάδιο (παρουσίαση και βράβευση)

Στο τελικό στάδιο παρουσιάζονται και βραβεύονται τα καλύτερα Επιχειρηματικά Σχέδια (ανά θεματική περιοχή) που ξεχώρισαν στο στάδιο 2, τα οποία και παρουσιάζονται στην τελική εκδήλωση του διαγωνισμού.

Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από ομάδες με φοιτητές / αποφοίτους του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα βραβευθούν με ειδική διάκριση και βραβείο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενώ οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από ομάδες εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα βραβευθούν με ειδικά βραβεία, που θα προσφέρουν χορηγοί του διαγωνισμού. Όλες οι ομάδες που θα διακριθούν:

 • θα λάβουν δημοσιότητα μέσα από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού και σχετικές δημοσιεύσεις
 • θα έχουν πρόσβαση σε μέντορες για τη βελτιστοποίηση της ιδέας τους και την αναζήτηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή άλλης βοήθειας
 • θα έχουν πρόσβαση σε υποδομές υποστήριξης (κοιτίδες) εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε Αθήνα και νησιά του Αιγαίου

Σε περίπτωση που σε κάποια θεματική περιοχή δεν βραβευτεί καμία πρόταση, οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να βραβεύσουν επιπλέον προτάσεις σε άλλες θεματικές περιοχές.

Παράλληλα, η πιο δημοφιλής πρόταση, με βάση την αποδοχή του κοινού στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, που πληροί τα ελάχιστα κριτήρια, θα είναι υποψήφια για ειδικό βραβείο.

Σε όλους συμμετέχοντες/χουσες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής ανάλογα με το στάδιο που έχουν φτάσει.

Οι σημαντικές ημερομηνίες για τον διαγωνισμό είναι οι εξής:

2 Μαρτίου 2015 1ο στάδιο : Κατάθεση αρχικών ιδεών
20 Μαρτίου 2015 Επιλογή ιδεών που θα προχωρήσουν στο επόμενο Στάδιο 2
25 Μαΐου 2015 2ο στάδιο: Κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων
Οκτώβριος 2015 3ο στάδιο: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και βράβευση διακριθέντων φοιτητών/ομάδων σε ειδική εκδήλωση

Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από την Κοινότητα Α θα βραβευθούν με ειδική διάκριση και βραβείο από τη Δ.Α.ΣΤΑ. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους

Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από την Κοινότητα Β θα βραβευθούν με ειδικά βραβεία, που θα προσφέρουν χορηγοί του διαγωνισμού.

Όλες οι ομάδες που θα διακριθούν:

 • θα λάβουν δημοσιότητα μέσα από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού και σχετικές δημοσιεύσεις
 • θα έχουν πρόσβαση σε μέντορες για τη βελτιστοποίηση της ιδέας τους και την αναζήτηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή άλλης βοήθειας
 • θα έχουν πρόσβαση σε υποδομές υποστήριξης (κοιτίδες) εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε Αθήνα και νησιά του Αιγαίου

Σε περίπτωση που σε κάποια θεματική περιοχή δεν βραβευτεί καμία πρόταση, οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να βραβεύσουν επιπλέον προτάσεις σε άλλες θεματικές περιοχές εντός της κάθε Κοινότητας.

Σε περίπτωση που σε κάποια θεματική περιοχή δεν βραβευτεί καμία πρόταση, οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να βραβεύσουν επιπλέον προτάσεις σε άλλες θεματικές περιοχές εντός της κάθε Κοινότητας.

Παράλληλα, η πιο δημοφιλής πρόταση, με βάση την αποδοχή του κοινού στο διαδικτυακό τόπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του διαγωνισμού, που πληροί τα ελάχιστα κριτήρια, θα είναι υποψήφια για ειδικό βραβείο μέσω των χορηγιών του διαγωνισμού.

Σε όλους/ες συμμετέχοντες/χουσες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής από τη Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανάλογα με το στάδιο που έχουν φτάσει και την Κοινότητα στην οποία ανήκουν.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό Aegean Startups αποδέχονται τους παρακάτω όρους

 1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού AEGEAN Startups (www.aegean-startups.gr)
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται με υποβολή πρότασης στην ειδική φόρμα του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού AEGEAN Startups (www.aegean-startups.gr)
 3. Η υποβολή των προτάσεων και των συνοδευτικών κειμένων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση της χρήσης επιστημονικών ή ειδικών διεθνών όρων, όπου αυτό απαιτείται).
 4. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας μεμονωμένα ή σε ομάδες. Στην Κατηγορία Α θα πρέπει όλα τα μέλη της ομάδας να είναι φοιτητές/τριες ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στην Κατηγορία Β συμμετέχουν νέοι/ες εκτός της κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη του διαγωνισμού. Για τις ομαδικές συμμετοχές θα πρέπει να δηλώνεται ο/η εκπρόσωπος/συντονιστής/στρια της ομάδας, ο/η οποίος/α θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της.
 5. Οι συμμετέχοντες/ουσες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 6. Όποιος υποψήφιος/α συμμετέχει στην Κατηγορία Α δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κατηγορία Β και το αντίστροφο. Κάθε υποψήφιος/α εντός της ίδιας Κατηγορίας μπορεί να συμμετέχει σε μέχρι δύο προτάσεις – ομάδες και σε μέχρι δύο θεματικές περιοχές.
 7. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη της ιδιοκτησίας της υποβαλλόμενης πρότασης.
 8. Τα βασικά στοιχεία όλων των προτάσεων του 1ου σταδίου θα τεθούν σε κοινή θέα, στο διαδικτυακό τόπο των Aegean Startups και η πιο δημοφιλής πρόταση, με βάση την αποδοχή του κοινού στις σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης του διαγωνισμού, αφού πληροί τα ελάχιστα κριτήρια, θα είναι υποψήφια για ειδικό βραβείο.
 9. Ο διοργανωτής δύναται σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων/ουσών σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.
 10. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ο διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού.
 11. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο διαγωνισμό επιβαρύνει αποκλειστικά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.
 12. Σε περίπτωση κατάθεσης προτάσεων με τον ίδιο τίτλο ή το ίδιο περιεχόμενο για περιγραφή προϊόντος ή υπηρεσίας, θα συμμετέχει στο διαγωνισμό η πρόταση που κατατέθηκε πρώτη με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης.
 13. Οι συνεργάτες (ή τα μέλη συγγένειας πρώτου βαθμού των συνεργατών) της Δ.Α.ΣΤΑ. ή οποιασδήποτε από τις υποκείμενες δομές της (ΓΔ, ΜΚΕ, ΠΑ) που ασχολείται με τον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
 14. Οι επιχειρηματικές ιδέες και πλάνα που θα κατατεθούν στο διαγωνισμό παραμένουν εμπιστευτικές και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς της κάθε πρότασης. Ο διοργανωτής μπορεί να ανακοινώσει στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού τις γενικές πληροφορίες των επιχειρηματικών προτάσεων, όπως κατατίθενται στη φόρμα της αίτησης.
 15. Ο διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια, ευθύνη, ή απογοήτευση που μπορεί να υποστούν οι συμμετέχοντες.
 16. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς αιτία να αποσύρει το Βραβείο ή να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ή να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες του Βραβείου με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.
 17. Σε περίπτωση που σε κάποια θεματική περιοχή δεν βραβευτεί καμία πρόταση, οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να βραβεύσουν επιπλέον προτάσεις σε άλλες θεματικές περιοχές.

Χορηγοί

Επιχειρήσεις, φορείς ή ιδιώτες που θέλουν να συμμετέχουν στο χορηγικό πρόγραμμα του Διαγωνισμού των Aegean Startups να έρθουν σε επαφή με την κα Θ. Δέδε, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6492226 ή στο email company@aegean.gr.

Οι Χορηγοί του διαγωνισμού που υποστηρίζουν την προσπάθεια μας, φαίνονται παρακάτω:

Η εταιρεία Singular Logic (http://portal.singularlogic.eu/) προσφέρει εφαρμογές στις προτάσεις που θα προχωρήσουν σε υλοποίηση μέσω έναρξης επιχείρησης, για τις ομάδες που θα διακριθούν στη θεματική περιοχή Ναυτιλία-Εμπόριο-Μεταφορές.

Η εταιρεία SoftOne (http://www.softone.gr/) προσφέρει ένα tablet Samsung Galaxy Note P605 10.1» LTE, για την ομάδα που θα διακριθεί στη θεματική περιοχή Πληροφορική– Τηλεπικοινωνίες–Διακυβέρνηση–Κοινωνία.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων (http://www.e-kyklades.gr/) προσφέρει ειδικό βραβείο «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ» που περιλαμβάνει ένα tablet ή laptop συνοδευόμενο από ένα «πακέτο» υπηρεσιών υψηλής αξίας, κατόπιν έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης, για ιδέες που θα έχουν έδρα τις Κυκλάδες.

Η εταιρεία ΣΕΛΑΧΑΣ ΑΒΕΕ (http://www.selaxas.gr/) προσφέρει χρηματικό βραβείο, για την ομάδα που θα διακριθεί στη θεματική περιοχή Αγροτική Ανάπτυξη-Διατροφή-Υγεία-Εκπαίδευση.

Η εταιρεία Google (https://www.google.gr/) προσφέρει χρηματικό βραβείο, για την ομάδα που θα προέρχεται από την κοινότητα Β και θα διακριθεί στη θεματική περιοχή Τουρισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον.

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) http://www.eoaen.com/ θα προσφέρει σε συνεννόηση με τις Ενώσεις Ξενοδόχων Λέσβου και Κεφαλληνιάς διαμονή σε συγκεκριμένες ξενοδοχειακές μονάδες.

Aegean Startups – The finals 2015

Φωτογραφίες Βράβευσης των Ομάδων του Aegean Startups

Φωτογραφίες Βράβευσης των Ομάδων.


Βράβευση Ομάδας: Smartups


Βράβευση Ομάδας:


Βράβευση Ομάδας:


Βράβευση Ομάδας:


Βράβευση Ομάδας:


Βράβευση Ομάδας:


Βράβευση Ομάδας:


Βράβευση Ομάδας:


Βράβευση Ομάδας:

Video Βράβευσης


Το video της εκδήλωσης του τελικού του Aegean Startups

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


Παρουσίαση της διοργάνωσης του τελικού των Aegean Startups και ομάδων που διακρίθηκαν στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ, 11/10/2015.