Κατηγορίες

Κατηγορία Α – Φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου από οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες), μεμονωμένα ή σε ομάδες, των οποίων η πλειοψηφία των μελών έχουν κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες.

Κατηγορία Β – Ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Συγκροτημένες ερευνητικές ομάδες μελών της κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, φοιτητές, ή απόφοιτοι, αλλά και μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου) που θα προτείνουν επιχειρηματικές ιδέες για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων που είναι σε υλοποίηση ή έχουν ολοκληρωθεί.

Κατηγορία Γ – Πολίτες άλλων χωρών γενικά

Πολίτες άλλων χωρών, μεμονωμένα ή σε ομάδες, οι οποίες δεν εντάσσονται στις κατηγορίες Α ή Β, και επιθυμούν να προτείνουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που σχετίζονται με τους σκοπούς του διαγωνισμού.