Θεματικές Περιοχές

Διακυβέρνηση – Εκπαίδευση – Κοινωνική Συνοχή

Οι προτάσεις που κατατίθενται στην παρούσα Θεματική Περιοχή μπορούν να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω υποπεριοχές:

 • Εφαρμογές ψηφιακής διακυβέρνησης για δημόσιους φορείς, πολίτες η επιχειρήσεις
 • Νέες εφαρμογές ή υπηρεσίες σε οικοσύστημα έξυπνων πόλεων
 • Εφαρμογές προώθησης του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης
 • Καινοτόμες εφαρμογές ή υπηρεσίες εκπαίδευσης με ψηφιακά μέσα
 • Εφαρμογές για τη δημόσια ασφάλεια και πολιτική προστασία
Οι παραπάνω υποπεριοχές είναι ενδεικτικές. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν επιχειρηματικές ιδέες και σε άλλα θέματα που κατά τη γνώμη τους εμπίπτουν στην παρούσα Θεματική Περιοχή, τεκμηριώνοντας κατάλληλα την επιλογή τους.

Αγροτική Ανάπτυξη – Διατροφή – Ευζωία

Οι προτάσεις που κατατίθενται στην παρούσα Θεματική Περιοχή μπορούν να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω υποπεριοχές:

 • Νέα προϊόντα ή υπηρεσίες στον αγροδιατροφικό τομέα
 • Νέα προϊόντα, εφαρμογές ή υπηρεσίες που προάγουν την υγεία και ευζωία
 • Προϊόντα βιοτεχνολογίας ή σκευάσματα βιολογικής βάσης και σχετικές υπηρεσίες
 • Ψηφιακές εφαρμογές και συστήματα στον αγροδιατροφικό τομέα
 • Ενδυτές έξυπνες συσκευές (wearables) και σχετικές εφαρμογές
Οι παραπάνω υποπεριοχές είναι ενδεικτικές. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν επιχειρηματικές ιδέες και σε άλλα θέματα που κατά τη γνώμη τους εμπίπτουν στην παρούσα Θεματική Περιοχή, τεκμηριώνοντας κατάλληλα την επιλογή τους.

Ναυτιλία – Μεταφορές – Εμπόριο – Βιομηχανία

Οι προτάσεις που κατατίθενται στην παρούσα Θεματική Περιοχή μπορούν να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω υποπεριοχές:

 • Καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες στη ναυτιλία
 • Καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες διασυνδεδεμένων μεταφορών
 • Νέες μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου φορτίων σε περιβάλλον αρχιπελάγους
 • Νέες ψηφιακές εφαρμογές και συστήματα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Νέες μέθοδοι παραγωγής, διάθεσης και διεθνούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών
Οι παραπάνω υποπεριοχές είναι ενδεικτικές. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν επιχειρηματικές ιδέες και σε άλλα θέματα που κατά τη γνώμη τους εμπίπτουν στην παρούσα Θεματική Περιοχή, τεκμηριώνοντας κατάλληλα την επιλογή τους.

Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον

Οι προτάσεις που κατατίθενται στην παρούσα Θεματική Περιοχή μπορούν να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω υποπεριοχές:

 • Νέες υπηρεσίες και εφαρμογές στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού
 • Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών ή διαδικασιών
 • Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και στην παροχή υπηρεσιών
 • Εφαρμογές και υπηρεσίες νέων ενεργειακών τεχνολογιών (ηλεκτροκίνηση, ανανεώσιμες πηγές, υπηρεσίες πλέγματος)
 • Εφαρμογές για την ορθολογική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων
Οι παραπάνω υποπεριοχές είναι ενδεικτικές. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν επιχειρηματικές ιδέες και σε άλλα θέματα που κατά τη γνώμη τους εμπίπτουν στην παρούσα Θεματική Περιοχή, τεκμηριώνοντας κατάλληλα την επιλογή τους.