Διαγωνισμός 17-18

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Κοινότητα Α: Φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου από οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες), μεμονωμένα ή σε ομάδες.

Κοινότητα Β: Νέοι και νέες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν γεννηθεί από το 1982 και μετά και δεν ανήκουν στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μεμονωμένα ή σε ομάδες.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε μέχρι δύο προτάσεις – ομάδες και σε μέχρι δύο θεματικές περιοχές. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή μέλους/μελών και στις δύο Κοινότητες Α & Β.

Θεματικές περιοχές με ξεχωριστή σημασία για το Αιγαίο στις οποίες μπορούν να κατατίθενται προτάσεις είναι οι εξής (οι υποπεριοχές είναι ενδεικτικές):

 1. Αγροτική Ανάπτυξη – Διατροφή – Υγεία – Εκπαίδευση

  • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών
  • Νέες υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ
  • Καινοτόμες εφαρμογές για αυτοματοποίηση και παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών
  • Ανάπτυξη νέων τεχνικών ιχνηλασιμότητας προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα
  • Mobile εφαρμογές εκπαιδευτικού και ενημερωτικού περιεχομένου
  • Νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες υγείας
  • Πλατφόρμες συνεργατικότητας και τηλεκπαίδευσης
 2. Ναυτιλία – Εμπόριο – Μεταφορές

  • Καινοτόμες εφαρμογές στη ναυτιλία και τις μεταφορές
  • Υπηρεσίες γεωγραφικής παρακολούθησης φορτίων και οχημάτων
  • Τεχνικές βελτιστοποίησης διαδρομής και δρομολογίων
  • Mobile εφαρμογές για ενημέρωση δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο
  • Νέες μέθοδοι παραγωγής και διανομής προϊόντων
  • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες εύρεσης χαμηλότερου ναύλου
  • Πλατφόρμες συνεργατικότητας για μείωση κόστους ναύλου
 3. Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον

  • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες διασύνδεσης με νέες αγορές
  • Υπηρεσίες social media marketing και mobile marketing
  • Υπηρεσίες δημιουργίας πολυμεσικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας
  • Mobile εφαρμογές για εικονική περιήγηση (VR) σε περιβάλλον πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος
  • Καινοτόμες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (AR) πολιτιστικών χώρων, μνημείων και τουριστικών διαδρομών
  • Έξυπνες τεχνικές ενεργειακής διαχείρισης και διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων
  • Καινοτόμες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου
 4. Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες – Διακυβέρνηση – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

  • Νέα προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
  • Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για δημόσιους φορείς, πολίτες ή επιχειρήσεις
  • Τεχνικές ψηφιοποίησης υπηρεσιών και περιεχομένου των φορέων του δημόσιου τομέα
  • Δημιουργία εφαρμογών αυτοματοποιημένης επικοινωνίας μεταξύ δημόσιων φορέων και πολιτών
  • Mobile εφαρμογές για αύξηση της συμμετοχής των πολιτών σε κοινωνικά θέματα
  • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες συνεργατικότητας και επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών
  • Νέα μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εφαρμογές εθελοντισμού
  • Καινοτόμες πλατφόρμες ανάπτυξης ιδεών και εύρεσης χρηματοδότησης

Όλες οι προτάσεις πρέπει να προτείνουν ξεκάθαρο επιχειρηματικό μοντέλο για δημιουργία εσόδων και δυνητικά να είναι επεκτάσιμες εκτός Ελλάδας. Η προαγωγή κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού, πόρου ή δυνατότητας του Αιγαίου αποτελεί επιπλέον σημείο διαφοροποίησης.

Ο διαγωνισμός υλοποιείται σε 3 στάδια:

1ο Στάδιο (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής τους ιδέας, με βάση το πρότυπο (φόρμα υποβολής) που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.

Τα βασικά στοιχεία όλων των προτάσεων του 1ου σταδίου θα τεθούν σε κοινή θέα, στο διαδικτυακό τόπο των Aegean Startups.

Για την πρόκριση στο 2ο στάδιο θα ληφθούν υπ’ όψιν η πρωτοτυπία, η εφικτότητα και η πληρότητα της κάθε πρότασης, αλλά και η δημοφιλία της πρότασης στην πλατφόρμα.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από σώμα αξιολογητών της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και στελεχών της αγοράς.

Στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν τις ιδέες τους όλες οι ομάδες που διαμορφώθηκαν και συμμετείχαν στα Θερινά Σχολεία Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας (eBiz) και «Δίκτυο Θερινών Ακαδημιών» – CREA (Horizon 2020). Οι ομάδες που διακρίθηκαν στα παραπάνω Θερινά Σχολεία (κατέλαβαν την 1η θέση), εφόσον καταθέσουν τις ιδέες τους, μπορούν να περάσουν άμεσα στο 2ο στάδιο του διαγωνισμού.

2ο Στάδιο (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Οι προτάσεις που θα προκριθούν στο 2ο στάδιο θα συντάξουν και θα καταθέσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, με βάση πρότυπο που θα τους δοθεί, το οποίο θα μπορεί να οδηγήσει στην ίδρυση επιχείρησης και θα είναι επαρκές για να αξιολογηθεί από πιθανούς χρηματοδότες. Εργαλεία και οδηγίες για τη σύνταξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επιπλέον, οι ομάδες που προκρίθηκαν θα μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με μέντορα από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο που θα τους ανατεθεί, σε συνεργασία με τη ΜΟΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ανάλογα με το περιεχόμενο της επιχειρηματικής τους ιδέας. Η επικοινωνία και οι σχετικές συνεδρίες μεταξύ των μεντόρων και των μελών των ομάδων θα γίνονται ηλεκτρονικά.

3ο Στάδιο (παρουσίαση και βράβευση)

Στο τελικό στάδιο παρουσιάζονται και βραβεύονται τα καλύτερα Επιχειρηματικά Σχέδια (ανά θεματική περιοχή) που ξεχώρισαν στο στάδιο 2, τα οποία και παρουσιάζονται στην τελική εκδήλωση του διαγωνισμού.

Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από ομάδες με φοιτητές / αποφοίτους του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα βραβευθούν με ειδική διάκριση και βραβείο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενώ οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από ομάδες εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα βραβευθούν με ειδικά βραβεία, που θα προσφέρουν χορηγοί του διαγωνισμού. Όλες οι ομάδες που θα διακριθούν:

 • θα λάβουν δημοσιότητα μέσα από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού και σχετικές δημοσιεύσεις
 • θα έχουν πρόσβαση σε μέντορες για τη βελτιστοποίηση της ιδέας τους και την αναζήτηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή άλλης βοήθειας
 • θα έχουν πρόσβαση σε υποδομές υποστήριξης (κοιτίδες) εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε Αθήνα και νησιά του Αιγαίου

Σε περίπτωση που σε κάποια θεματική περιοχή δεν βραβευτεί καμία πρόταση, οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να βραβεύσουν επιπλέον προτάσεις σε άλλες θεματικές περιοχές.

Παράλληλα, η πιο δημοφιλής πρόταση, με βάση την αποδοχή του κοινού στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, που πληροί τα ελάχιστα κριτήρια, θα είναι υποψήφια για ειδικό βραβείο.

Σε όλους συμμετέχοντες/χουσες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής ανάλογα με το στάδιο που έχουν φτάσει.

Οι σημαντικές ημερομηνίες για τον διαγωνισμό είναι οι εξής:

1ο Στάδιο – Υποβολή αρχικής πρότασης (2 σελίδες)
Μέχρι 1/3/2018 στο www.aegean-startups.gr
(Το σύστημα υποβολής προτάσεων θα ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2018)

2ο Στάδιο : Υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, για όσες ομάδες επιλεγούν στο 1ο στάδιο
Μέχρι 21/8/2018 στο www.aegean-startups.gr

Παρουσίαση ομάδων που διακρίθηκαν και βραβεύσεις: Φθινόπωρο 2018

Οι ομάδες που θα διακριθούν ανά κατηγορία και θεματική περιοχή (8 βραβεία) κερδίζουν:

 • Πιστοποιητικό Διάκρισης
 • Δημοσιότητα
 • Θέσεις σε θερμοκοιτίδες 2ου σταδίου (για ίδρυση της επιχείρησης)
 • Υποβοήθηση σε διαδικασίες έναρξης επιχείρησης, στα νησιά του Αιγαίου
 • Πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς οργανισμούς (επενδυτές)
 • Υποτροφίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα επιχειρηματικότητας
 • Βραβεία, χρηματικά και σε είδος, από χορηγούς των Aegean Startups

Στην πρώτη ομάδα ανεξαρτήτως κατηγορίας θα απονεμηθεί το “Bραβείο Επιχειρηματικότητας Ιωάννη Τσαμουργκέλη”, το οποίο ανέρχεται σε 5000 ευρώ, ώστε να υποστηριχθεί η υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Σε περίπτωση που σε κάποια θεματική περιοχή δεν βραβευτεί καμία πρόταση, οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να βραβεύσουν επιπλέον προτάσεις σε άλλες θεματικές περιοχές εντός της κάθε Κοινότητας.

Σε όλους/ες συμμετέχοντες/χουσες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής ανάλογα με το στάδιο που έχουν φτάσει και την Κοινότητα στην οποία ανήκουν.

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να καθορίσουν επακριβώς το βραβεία κατά τη διάρκειά του.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό Aegean Startups αποδέχονται τους παρακάτω όρους

 1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού AEGEAN Startups (www.aegean-startups.gr)
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται με υποβολή πρότασης στην ειδική φόρμα του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού AEGEAN Startups (www.aegean-startups.gr)
 3. Η υποβολή των προτάσεων και των συνοδευτικών κειμένων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση της χρήσης επιστημονικών ή ειδικών διεθνών όρων, όπου αυτό απαιτείται).
 4. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας μεμονωμένα ή σε ομάδες. Στην Κατηγορία Α θα πρέπει όλα τα μέλη της ομάδας να είναι φοιτητές/τριες ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στην Κατηγορία Β συμμετέχουν νέοι/ες εκτός της κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη του διαγωνισμού. Για τις ομαδικές συμμετοχές θα πρέπει να δηλώνεται ο/η εκπρόσωπος/συντονιστής/στρια της ομάδας, ο/η οποίος/α θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της.
 5. Οι συμμετέχοντες/ουσες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 6. Όποιος υποψήφιος/α συμμετέχει στην Κατηγορία Α δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κατηγορία Β και το αντίστροφο. Κάθε υποψήφιος/α εντός της ίδιας Κατηγορίας μπορεί να συμμετέχει σε μέχρι δύο προτάσεις – ομάδες και σε μέχρι δύο θεματικές περιοχές.
 7. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη της ιδιοκτησίας της υποβαλλόμενης πρότασης.
 8. Τα βασικά στοιχεία όλων των προτάσεων του 1ου σταδίου θα τεθούν σε κοινή θέα, στο διαδικτυακό τόπο των Aegean Startups και η πιο δημοφιλής πρόταση, με βάση την αποδοχή του κοινού στις σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης του διαγωνισμού, αφού πληροί τα ελάχιστα κριτήρια, θα είναι υποψήφια για ειδικό βραβείο.
 9. Ο διοργανωτής δύναται σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων/ουσών σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.
 10. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ο διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού.
 11. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο διαγωνισμό επιβαρύνει αποκλειστικά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.
 12. Σε περίπτωση κατάθεσης προτάσεων με τον ίδιο τίτλο ή το ίδιο περιεχόμενο για περιγραφή προϊόντος ή υπηρεσίας, θα συμμετέχει στο διαγωνισμό η πρόταση που κατατέθηκε πρώτη με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης.
 13. Οι συνεργάτες (ή τα μέλη συγγένειας πρώτου βαθμού των συνεργατών) της Δ.Α.ΣΤΑ. ή οποιασδήποτε από τις υποκείμενες δομές της (ΓΔ, ΜΚΕ, ΠΑ) που ασχολείται με τον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
 14. Οι επιχειρηματικές ιδέες και πλάνα που θα κατατεθούν στο διαγωνισμό παραμένουν εμπιστευτικές και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς της κάθε πρότασης. Ο διοργανωτής μπορεί να ανακοινώσει στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού τις γενικές πληροφορίες των επιχειρηματικών προτάσεων, όπως κατατίθενται στη φόρμα της αίτησης.
 15. Ο διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια, ευθύνη, ή απογοήτευση που μπορεί να υποστούν οι συμμετέχοντες.
 16. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς αιτία να αποσύρει το Βραβείο ή να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ή να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες του Βραβείου με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.
 17. Σε περίπτωση που σε κάποια θεματική περιοχή δεν βραβευτεί καμία πρόταση, οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να βραβεύσουν επιπλέον προτάσεις σε άλλες θεματικές περιοχές.

Ημερίδα Β΄Φάσης

Συνολικά 57 προτάσεις που υποβλήθηκαν από ομάδες με περισσότερους από 200 διαγωνιζόμενους, εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκρίθηκαν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των ομάδων βασίστηκε στη καινοτομική προσέγγιση, το συνολικό αποτύπωμα αλλά και την εφικτότητα υλοποίησης της πρότασής τους. Οι κατηγορίες με τις περισσότερες προτάσεις υποβολές είναι η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, η γαλάζια και πράσινη επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση και η διακυβέρνηση.

Αναλυτικά οι ομάδες που προχωρούν στη Β’ Φάση του Διαγωνιμού ανά Θεματική Περιοχή:

 • ΘΠ1
 • ΘΠ2
 • ΘΠ3
 • ΘΠ4
 • Αγροτική Ανάπτυξη – Διατροφή – Υγεία – Εκπαίδευση
  • Roots – Ενοικίαση Οικοπέδου Καλλιέργειας Βιολογικών Προϊόντων
  • AGROlab – Πλατφόρμα Διασύνδεσης Παραγωγού – Καταναλωτή
  • HealthBeat – Εφαρμογή Ανταμοιβής συναρτήσει της ολοκλήρωσης των αθλητικών δραστηριοτήτων
  • MyHive – Πλατφόρμα Ενοικίασης και Ζωντανής Παρακολούθησης Μελισσιού
  • A.I.G.E.A.S. – Aegean Interactive Gamified Educative Ancient Stories
  • souma.gr – Πλατφόρμα αγοράς αποσταγμάτων απευθείας από τον παραγωγό
  • Lifedro – Drone ναυαγοσώστης με σωσίβιο
  • Αγροτική Συνεργασία – Πλατφόρμα Πώλησης Αγροτικών Προϊόντων Αντίστροφης Δημοπρασίας
  • ΓΗρεύω – Συνεργατική Πλατφόρμα Ερασιτεχνών Αγροτών
  • Let’s Speak Together Online Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
  • ΑΓΩ Simulations – Σύστημα αντιμετώπισης φοβιών με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας
  • CRETAN PARADISUM – Εταιρεία Πώλησης Κρητικού Λαδιού
  • Healthier – Έξυπνος προσωπικός βοηθός διαχείρισης υγείας
  • fibro-l – Συμπληρωματικό υλικό μόνωσης από φυσικά υλικά για το εσωτερικό της μελισσοκομικής κυψέλης
 • Πληροφορική-Τηλεπικοινωνίες-Διακυβέρνηση-Κοινωνία
  • mpalaki – Πλατφόρμα κράτησης χώρων και δημιουργίας εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων
  • Social-Art – Κοινωνικό Δίκτυο καλών και πλαστικών τεχνών
  • TableOn – Εφαρμογή Κράτησης Τραπεζίου
  • +οδηγός – Πλατφόρμα Δικτύωσης Επιβατών και Οδηγών
  • AirCheck – Εφαρμογή Ενημέρωσης Ατμοσφαιρικών Ρύπων
  • ARWEN LANNEL LABS, MADE IN GREECE – E-DIPLOMACY ON EUROPEAN IMPLEMENTATION
  • Script-Up – Πλατφόρμα Διαφήμισης Περιλήψεων Ολοκληρωμένων Σεναρίων (Θεατρικά, Ταινίας)
  • CircuitLib – “The Electronics Circuits e-Library”
  • ΚΕ.Ψ.Α.ΠΡΟ.Δ. – Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Προαγωγής της Διαφορετικότητας
  • dreamy – Διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης δημιουργών χειροποίητων αντικειμένων
  • HandsUp – Πρακτορείο Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών
  • Smart List – Εφαρμογή Αναζήτησης Χαμηλότερης Τιμής Προϊόντων Supermarket
  • Octappush – Κοινωνικό δίκτυο/κοινότητα για mobile users και developers
  • Steilto – Εφαρμογή Σύγκρισης Τιμών Εταιρειών Ταχυμεταφορών
  • Parity | Unlocking access to Renewable Energy Financing – Πλατφόρμα Διαμεσολάβησης μεταξύ Ενεργειακών Εταιρειών και Επενδυτών
  • eDuGuest – Πλατφόρμα διαχείρισης για κρατήσεις φοιτητικών εστίων
  • App N’ Up – Εφαρμογής ψηφιακού σερβιτόρου
 • Τουρισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον
  • Kids Education Club – Fun, Education and Recreation – Δημιουργική απασχόληση ανήλικων τουριστών με εκπαιδευτικό προσανατολισμό
  • Greecal – Πλατφόρμα Ενημέρωσης της Κουλτούρας και του Πολιτισμού της Ελλάδας
  • Travelmaniac – Μηχανή αναζήτησης ταξιδιωτικών πακέτων διακοπών
  • ISLE – Live like a Greek for a day – Πλατφόρμα παροχής, ψηφιακά της Ελληνικής Εμπειρίας
  • Local Vocal – Πλατφόρμα διαμόρφωσης τουριστικών πακέτων
  • AegeanQuality – Εταιρεία Διαχείρισης Δικτύου «πράσινων» Τουριστικών Επιχειρήσεων
  • FCCS – Πλατφόρμα διαχείρισης φυσικών πόρων
  • MOTi – Διαδικτυακός τουριστικός οδηγός
  • aegean instruments – Οργανισμός εξέλιξης, κατασκευής και προώθησης ερευνητικών οργάνων που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον
  • Trash to treasure – Εφαρμογή Ανταμοιβής Ανακύκλωσης
  • HOLA (HOLiday Aegean) – Πλατφόρμα αναζήτησης τουριστικών πακέτων πολλαπλών επιλογών ή/και προορισμών
  • Grekaddict – Πλατφόρμα προώθησης δραστηριοτήτων για τουρίστες
  • Touristhollic – Εφαρμογή παροχής πληροφοριών για τον εναλλακτικό τουρισμό στα νησιά
  • topiko – Πλατφόρμα χαρτογράφησης και ανάδειξης τοπικών προϊόντων και εδεσμάτων
  • Do it yourself your holidays program – Κοιν.Σ.Επ. ανάδειξης της Λέσβου ως ιδανικού θεματικού κι εναλλακτικού τουριστικού προορισμού
  • DRACULA – Desertification Restraint in semi-Arid Climates Using Life-support Assets
  • Olympialand – Θεματικό Πάρκο Ελληνικής Μυθολογίας
  • Groovey – Εφαρμογή Κράτησης Καταλυμάτων
  • Apollon Light – Led φωτιστικού διατήρησης Βιότοπου
  • Genie Guide – Εφαρμογή Τουριστικού οδηγού με χρήση Επαυξημένης πραγματικότητας
  • Busport – Πλατφόρμα μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων
  • SeaAround – Κοινωνικό Δίκτυο καταχώρησης, αναζήτησης σκαφών αναψυχής
  • scannertour.com (find-compare-book the proper experience tour for you)
  • Meet Culture – Εφαρμογή επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας ανάδειξης πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • HolidayHops –Μηχανή Αναζήτησης αδιάθετων ξενοδοχειακών δωματίων σε περιόδους υψηλής ζήτησης
 • Ναυτιλία-Εμπόριο-Μεταφορές
  • Ship Parking – Πλατφόρμα Καταχώρησης και Αναζήτησης Θέσεων Λιμένων και Μαρίνων

Φωτογραφίες Βράβευσης