Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Aegean Startups 2021Περιγραφή

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας AEGEAN Startups 2021 αποτελεί πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στοχεύει στην ανάδειξη των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών σε αρχικό στάδιο, που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας του Αιγαίου και μπορούν να συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και να έχουν παγκόσμια εφαρμογή.

Τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια, όπως θα αναδειχθούν από τα στάδια του διαγωνισμού, θα βραβευτούν, θα λάβουν δημοσιότητα και περαιτέρω υποστήριξη για την υλοποίησή τους μέσω συνδεδεμένων θερμοκοιτίδων, επιταχυντών και χρηματοδοτικών φορέων. Τον διαγωνισμό πλαισιώνουν μέντορες από την πανεπιστημιακή κοινότητα και την αγορά, που θα παρέχουν τις συμβουλές τους για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε τρία στάδια: α) κατάθεση αρχικών ιδεών, β) κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων από τις ομάδες που προκρίθηκαν και γ) τελική παρουσίαση των ομάδων και των ιδεών που ξεχώρισαν από το δεύτερο στάδιο.

 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

Κατηγορία Α

Φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου από οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες), μεμονωμένα ή σε ομάδες, των οποίων η πλειοψηφία των μελών έχουν κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες.

Κατηγορία Β

Συγκροτημένες ερευνητικές ομάδες μελών της κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, φοιτητές, ή απόφοιτοι, αλλά και μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου) που θα προτείνουν επιχειρηματικές ιδέες για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων που είναι σε υλοποίηση ή έχουν ολοκληρωθεί.

Κατηγορία Γ

Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεμονωμένα ή σε ομάδες, οι οποίες δεν εντάσσονται στις κατηγορίες Α ή Β, και επιθυμούν να προτείνουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που σχετίζονται με τους σκοπούς του διαγωνισμού.

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να συμμετέχει κατά το μέγιστο σε δύο προτάσεις – ομάδες.

Αποθαρρύνεται η συμμετοχή ομάδων που έχουν ήδη ξεκινήσει την εμπορική παρουσία ή την εκμετάλλευση της προτεινόμενης ιδέας.

 

Θεματικές Περιοχές

Οι προτάσεις κατατίθενται σε μία από τις παρακάτω Θεματικές Περιοχές, οι οποίες έχουν ξεχωριστή σημασία για τα νησιά του Αιγαίου (οι υποπεριοχές είναι ενδεικτικές):

Θεματική Περιοχή 1: Αγροτική Ανάπτυξη – Διατροφή – Ευζωία

 • Νέα προϊόντα ή υπηρεσίες στον αγροδιατροφικό τομέα
 • Νέα προιόντα, εφαρμογές ή υπηρεσίες που προάγουν την υγεία και ευζωία
 • Προϊόντα βιοτεχνολογίας ή σκευάσματα βιολογικής βάσης και σχετικές υπηρεσίες
 • Ψηφιακές εφαρμογές και συστήματα στον αγροδιατροφικό τομέα
 • Ενδυτές έξυπνες συσκευές (wearables) και σχετικές εφαρμογές

Θεματική Περιοχή 2: Ναυτιλία – Μεταφορές – Εμπόριο – Βιομηχανία

 • Καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες στη ναυτιλία
 • Καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες διασυνδεδεμένων μεταφορών
 • Νέες μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου φορτίων σε περιβάλλον αρχιπελάγους
 • Νέες ψηφιακές εφαρμογές και συστήματα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Νέες μέθοδοι παραγωγής, διάθεσης και διεθνούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών

Θεματική Περιοχή 3: Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον

 • Νέες υπηρεσίες και εφαρμογές στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού
 • Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών ή διαδικασιών
 • Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και στην παροχή υπηρεσιών
 • Εφαρμογές και υπηρεσίες νέων ενεργειακών τεχνολογιών (ηλεκτροκίνηση, ανανεώσιμες πηγές, υπηρεσίες πλέγματος)
 • Εφαρμογές για την ορθολογική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων

Θεματική Περιοχή 4: Διακυβέρνηση – Εκπαίδευση – Κοινωνική Συνοχή

 • Εφαρμογές ψηφιακής διακυβέρνησης για δημόσιους φορείς, πολίτες η επιχειρήσεις
 • Νέες εφαρμογές ή υπηρεσίες σε οικοσύστημα έξυπνων πόλεων
 • Εφαρμογές προώθησης του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης
 • Καινοτόμες εφαρμογές ή υπηρεσίες εκπαίδευσης με ψηφιακά μέσα
 • Εφαρμογές για τη δημόσια ασφάλεια και πολιτική προστασία

Όλες οι προτάσεις πρέπει να προτείνουν ένα ξεκάθαρο επιχειρηματικό μοντέλο για τη δημιουργία εσόδων και δυνητικά να είναι επεκτάσιμες εκτός Ελλάδας. Η προαγωγή κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού, πόρου ή δυνατότητας του Αιγαίου ή η κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων, πολιτών ή επισκεπτών των νησιών, αποτελεί σημαντικό σημείο διαφοροποίησης.

 

 

Διαδικασία υλοποίησης του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός υλοποιείται σε 3 Στάδια, σε δραστηριοτητες που υλοποιούνται κατά κανόνα μέσω ψηφιακών συστημάτων και επικοινωνιών.

1ο Στάδιο (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής τους ιδέας, με βάση το πρότυπο (φόρμα υποβολής) που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.

Τα βασικά στοιχεία όλων των προτάσεων του 1ου σταδίου θα τεθούν δυνητικά σε κοινή θέα, στο διαδικτυακό τόπο των Aegean Startups, έτσι ώστε να προωθούνται προς ενδιαφερόμενα μέρη (δυνητικοί συνεργάτες, μέντορες, επενδυτές κλπ).

Για την πρόκριση στο 2ο στάδιο θα ληφθούν υπόψη η πρωτοτυπία, η εφικτότητα και η πληρότητα της κάθε πρότασης, η σύνδεση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του Αιγαίου, καθώς και η δημοφιλία με βάση τους σχετικούς ψήφους επισκεπτών της πλατφόρμας.

2ο Στάδιο (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Οι προτάσεις που θα προκριθούν στο 2ο Στάδιο θα συντάξουν και θα καταθέσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, με βάση πρότυπο που θα τους δοθεί, το οποίο θα μπορεί να οδηγήσει στην ίδρυση επιχείρησης και θα είναι επαρκές για να αξιολογηθεί από πιθανούς χρηματοδότες.

Οι ομάδες του 2ου σταδίου, θα πλαισιωθούν από κατάλληλους μέντορες οι οποίοι θα τους ανατεθούν ανάλογα με το περιεχόμενο της επιχειρηματικής τους ιδέας. Η επικοινωνία και οι σχετικές συνεδρίες μεταξύ των μεντόρων και των μελών των ομάδων θα γίνονται ηλεκτρονικά.

Η αξιολόγηση των προτάσεων στα πρώτα δύο στάδια θα γίνει από ομάδα αξιολογητών, οι οποία αποτελείται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων ΑΕΙ, έμπειρων στελεχών της αγοράς και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών των νησιων του Αιγαιου.

3ο Στάδιο (παρουσίαση και βράβευση)

Στο 3ο στάδιο προκρίνονται τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια μετά από τη σχετική αξιολόγηση, τα οποία και θα παρουσιαστούν στην τελική εκδήλωση του διαγωνισμού, ενώπιων κριτικής επιτροπής που αποτελείται από εγνωσμένου κύρους μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και της αγοράς.

Η τελική παρουσίαση, η οποία κατά κανόνα γίνεται δια ζώσης, περιλαμβάνει ολιγόλεπτη παρουσίαση των ομάδων και των ιδεών τους καθώς και απαντησεις σε σχετικές ερωτήσεις των κριτών και του κοινού.

 

Διακρίσεις και Βραβεία

Οι καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες, όπως θα προκύψουν μετά την απόφαση της κριτικής επιτροπής η οποία θα βασιστεί στο επιχειρηματικό σχέδιο αλλά και στη δια ζώσης παρουσίαση της κάθε ομάδας, θα λάβουν:

 • Ειδική διάκριση και αναγγελία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Πρόσκληση για τη δωρεάν συμμετοχή τους σε συνεργαζόμενες θερμοκοιτίδες και επιταχυντές, ανάλογα με τη θεματική περιοχή και την τελική τους κατάταξη.
 • Πρόσκληση για εξειδικευμένη παρουσίαση σε φορείς χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων (angel investors ή venture capitals), ανάλογα με το επίπεδο ετοιμότητας στο οποίο βρίσκονται.

Στις δύο ομάδες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στις κατηγορίες Α και Β, ανεξαρτήτως θεματικής περιοχής, θα απονεμηθεί το Ειδικό Βραβείο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Ιωάννης Τσαμουργκέλης», ύψους 2.500 ευρώ για κάθε μία από τις δύο ομάδες.

Το Ειδικό Βραβείο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Ιωάννης Τσαμουργκέλης» αθλοθετεί η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε., και θα δοθεί με τη μορφή της κάλυψης εξόδων για την περαιτέρω προετοιμασία, διάδοση ή υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας.

Επιπλέον χρηματικά βραβεία ή παροχές σε είδος θα προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή τους υποστηρικτές των Aegean Startups και θα ανακοινώνονται στην πορεία του διαγωνισμού για τις ομάδες που θα διακριθούν ανά κατηγορία ή θεματική περιοχή.

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να μην ανακηρύξουν νικητή σε κάποια κατηγορία ή θεματική περιοχή, αν οι ανάλογες προτάσεις δεν έχουν την απαιτούμενη ποιότητα.

Σε όλους τους συμμετέχοντες/χουσες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο έχουν φτάσει.

 

Χρονοδιάγραμμα

28 Ιουνίου 2021: Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση ιδεών (1ο στάδιο)
Ιούνιος 2021: Επιλογή ιδεών και ενημέρωση ομάδων που θα προχωρήσουν στο 2ο στάδιο
Οκτώβριος 2021: Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων (2ο στάδιο)
Οκτώβριος 2021: Επιλογή σχεδίων που θα προχωρήσουν στο 3ο στάδιο και ενημέρωση ομάδων
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021: Παρουσίαση ομάδων, ανακοίνωση αποτελεσμάτων και βράβευση διακριθέντων σε ειδική εκδήλωση

 

 


Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης


Βραβεία

Κοινοποίηση
Στάδιο
0 - Ανακοίνωση διαγωνισμού
Κατηγορία
Κατηγορία Β - Ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου