Στοιχεία για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως έγκυρο και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό – ερευνητικό Ίδρυμα, που δραστηριοποιείται σε σύγχρονα και δυναμικά γνωστικά αντικείμενα, φιλοδοξεί να εμπεδώσει και να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση του στο ελληνικό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και να αυξήσει την ελκυστικότητά του – μέσα σε συνθήκες διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης – επιδρώντας παράλληλα δυναμικότερα, για την ενίσχυση της θεσμικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής συνοχής της πολυνησιωτικής περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου.

Για την επίτευξη του οράματός του, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επενδύει στην ποιότητα της ακαδημαϊκής του συγκρότησης και στην υπευθυνότητα του Επιστημονικού και Διοικητικού του Προσωπικού και οικοδομεί στην παράδοση της καινοτομίας, της διεπιστημονικότητας και του κοινωνικού του ρόλου.

Η πολυνησιωτικότητα και η εισαγωγή νεωτερικών αντικειμένων είναι τα κυρίαρχα γνωρίσματα από την ίδρυσή του, τον Μάρτιο του 1984, μέχρι σήμερα.

Τα Τμήματά του βρίσκονται σε έξι (6) νησιά. Έχει παρουσία στους πέντε Νομούς του Αιγαίου και αποτελεί το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο με Τμήματα σε δύο Περιφέρειες της Χώρας.

Ακαδημαϊκά συγκροτείται από 18 Τμήματα υπαγόμενα σε 6 Σχολές. Παρέχει 18 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών ενώ ξεπερνούν τις 60 οι κατευθύνσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στα 18 Τμήματα του Ιδρύματος. Νέες μορφές εκπαίδευσης στις οποίες το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα, αφορούν στα Προγράμματα «Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Μάθησης» και στα Προγράμματα «Θερινών Σχολείων».

Υλοποιείται διεθνώς αναγνωρίσιμο ερευνητικό έργο με όχημα τα προγράμματα διδακτορικών σπουδών και την λειτουργία 74 θεσμοθετημένων Ερευνητικών Εργαστηρίων.

Ο φοιτητικός πληθυσμός ανέρχεται σε περίπου 15.600 άτομα στα Προπτυχιακά Προγράμματα, ξεπερνά τα 1.900 άτομα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και πλησιάζει τα 630 σε επίπεδο Διδακτορικών Σπουδών.

Ως προς το Στελεχιακό Δυναμικό, το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) είναι της τάξης των 315 Μελών, οι ειδικές κατηγορίες Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού αγγίζουν τον αριθμό των 65 Μελών, ενώ αντίστοιχα η στελέχωση σε Διοικητικό Προσωπικό ξεπερνάει σε αριθμό τα 260 άτομα.

Αποστολή:

Η αποστολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενός δημοσίου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, προσδιορίζεται από τρεις άξονες:

Εκπαίδευση:

Παρέχεται εκπαίδευση σε τρεις κύκλους:

1ος κύκλος σπουδών, βασικές σπουδές, Πτυχίο ή Δίπλωμα πενταετούς φοίτησης,

2ος κύκλος σπουδών, Μεταπτυχιακές Σπουδές, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc),

3ος κύκλος, Διδακτορικές Σπουδές, Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD).

Πέραν από τους τρεις αυτούς θεσμικούς κύκλους εκπαίδευσης, παρέχονται επιπρόσθετα Προγράμματα επιστημονικής, διεπιστημονικής και επαγγελματικής εξειδίκευσης, όπως Προγράμματα που ενισχύουν την εκπαίδευση των νέων Ερευνητών (Διεθνή Θερινά Σχολεία), Προγράμματα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης κ.α., προκειμένου να καλύπτονται διαρκώς οι ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας.

Έρευνα:

Διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, διεθνούς εμβέλειας, από όλα τα Τμήματα και το Επιστημονικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου η οποία αξιοποιείται σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσω ποικίλων δημοσιεύσεων, συνεδρίων και έργων (εφαρμοσμένης έρευνας, αναπτυξιακών παρεμβάσεων κ.λπ).

Κοινωνική προσφορά:

Το σύνολο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας διακατέχεται από αίσθηση ευθύνης για:

  • συμβολή και παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο,
  • προσφορά και υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και συμβολή στην ανάπτυξη των περιοχών όπου το Πανεπιστήμιο εδρεύει (Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου), σε εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό επίπεδο.

Περισσότερα: https://www.aegean.gr/